شهید آوینی صدای ماندگار شهید آوینی ما یافتیم آنچه را دیگران نیافتند ما همه افق های معنویت را در شهدا تجربه کردیم….. عشق را هم امید را هم کرامت را هم شجاعت را هم عزت را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام شهادت نشنیده اند ما به چشم خود دیدیم ،ما […]

شهید آوینی

صدای ماندگار شهید آوینی

ما یافتیم آنچه را دیگران نیافتند
ما همه افق های معنویت را در شهدا تجربه کردیم…..
عشق را هم
امید را هم
کرامت را هم
شجاعت را هم
عزت را هم
و همه آنچه را که دیگران جز در مقام شهادت نشنیده اند ما به چشم خود دیدیم ،ما معنای جهاد اصغر واکبر را درک کردیم …..
و پادگان دوکوهه به اینهمه شهادت خواهد داد.