این کاریکاتور با این مفهوم طراحی شده که گنبد برای گرگانی ها کجاست؟ و اعتراضی است به اینکه نمادهای جدید جایگزین نمادهای قدیمی شده و به تدریج درحال فراموشی هستند.

به گزارش پايگاه خبری گلستان جوان، این کاریکاتور با این مفهوم طراحی شده که گنبد برای گرگانی ها کجاست؟ و اعتراضی است به اینکه نمادهای جدید جایگزین نمادهای قدیمی شده و به تدریج درحال فراموشی هستند.