در اشاره به انتخابات 2020 آمریکا ؛ ماهیت آمریکا تغییر نمی‌کند.

در اشاره به انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا ؛ ماهیت آمریکا تغییر نمی‌کند.

کارتونیست: میکائیل چیفتچی از ترکیه