دکتر علی سلطانپور مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور گفت: طراز آب دریاچه خزر همچنان رو به کاهش است.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان ، مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور گفت: طراز آب دریاچه خزر همچنان رو به کاهش است. 

دکتر علی سلطانپور با اشاره به روند کاهشی طراز آب دو دریاچه خزر و ارومیه ، گفت: درصورتی که این روند کاهشی در دریای خزر ادامه یابد احتمال خشک شدن خلیج گرگان وجود دارد که در این صورت تراژدی دریاچه ارومیه در حوزه خزر نیز رخ خواهد داد.

سلطانپور تغییرات طراز دریاچه ارومیه را به دلایلی چون تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی ها در کنار مداخلات انسانی عنوان کرد و گفت: در دهه هفتاد شمسی طراز دریاچه ارومیه افزایش زیادی داشته اما از انتهای دهه هفتاد همراه با کاهش بارش و کم شدن آب ورودی به دریاچه و توسعه کشاورزی در طول سه سال، یک متر از طراز آب دریاچه ارومیه کم شد و از سال ۱۳۷۷ این روند تشدید شد.

سلطانپور یادآور شد: در دو سال گذشته حدود ۲۵ سانتی متر از طراز آب خزر هم کاهش یافته که این کاهش طراز آب در خزر را می توان در پسروی آب ساحل مشاهده کرد.