بایگانی‌های سازمان ملل - خبرگزاری گلستان جوان
آمریکا با اقدامات تحریمی صلح جهانی را به خطر انداخته است ۰۳ تیر ۱۴۰۰
نماینده ایران در نشست سازمان ملل

آمریکا با اقدامات تحریمی صلح جهانی را به خطر انداخته است

دکتر زهرا ارشادی معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد: آمریکا با اقدامات تحریمی صلح جهانی را به خطر انداخته است.