دکتر زهرا ارشادی
آمریکا با اقدامات تحریمی صلح جهانی را به خطر انداخته است 03 تیر 1400
نماینده ایران در نشست سازمان ملل

آمریکا با اقدامات تحریمی صلح جهانی را به خطر انداخته است

دکتر زهرا ارشادی معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد: آمریکا با اقدامات تحریمی صلح جهانی را به خطر انداخته است.