پخش غذای نذری در بین مردم جنوب | خبرگزاری گلستان جوان