غبارروبی مرقد امام رضا (ع) – مشهد | خبرگزاری گلستان جوان