بایگانی‌های مستند - خبرگزاری گلستان جوان
۲۰ فروردین، بزرگداشت سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
حواشی یک مستند

۲۰ فروردین، بزرگداشت سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی

دست ما با قلم سازگارتر است تا با تفنگ؛ اما آنجا که شیطان و اولیای او با تفنگ بر جهان و جهانیان حاکمیت یافته اند، ما را چاره‌ای دیگر نیست مگر آنکه تفنگ برداریم، و از حق و عدالت و مظلومین دفاع کنیم.