کاریکاتوری که به تصویر در آمده مصداق بارز و نشان دهنده کاندیدای انتخاباتی است که پرچانگی می کند و همه آنچه که پرگویی می کند را از روی طوماری نوشته شده می خواند و می توان حدس زد که نباید امیدی به اجرای وعده های داده شده داشت.

به گزارش پایگاه خبری گلستان جوان، کاریکاتوری که به تصویر درآمده مصداق بارز و نشان دهنده رفتار کاندیدای انتخاباتی است که پرچانگی می کند و همه آنچه که پرگویی می کند را از روی طوماری نوشته شده می خواند و می توان حدس زد که نباید امیدی به اجرای وعده های داده شده داشت.